22/01/2018

Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất Kitô Giáo – Ngày thứ tám

Ngày thứ 8 : Ngài sẽ quy tụ những người lưu đày … từ bốn phương trời của trái đất Er […]
22/01/2018

Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất Kitô Giáo – Ngày thứ bảy

Ngày thứ 7 : Xây dựng một gia đình trong nhà của chúng ta và trong Giáo Hội Xh 2.1-10 : Sự […]
22/01/2018

Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất Kitô Giáo – Ngày thứ sáu

Ngày thứ 6 : Ước gì mỗi người nhìn đến người khác Er 25, 1-9 : Chúng ta hãy vui mừng vì […]
20/01/2018

Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất Kitô Giáo – Ngày thứ năm

Ngày thứ 5 : Người ta nghe thấy những tiếng kêu than tuyệt vọng của dân ta từ vùng đất xa […]
Liên hệ