-->
12/03/2012

Cội nguồn – linh đạo của Hội Dòng

Lược sử  Lịch sử Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời gắn liền với lịch sử Dòng Anh em Augustinô […]
02/04/2011

Nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời là ai ?

Chúng tôi là những người nữ của niềm tin sống tinh thần chiêm niệm và hoạt động. Là những người […]
Liên hệ