-->
22/12/2017

“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37)

Cổ xúy cho việc đề cao tự do và khả năng làm chủ mọi sự của con người, thế giới […]
16/12/2017

Chúa Nhật III Mùa Vọng

“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” (Ga 1,26) Tiếp nối nội dung trông […]
08/12/2017

Chúa Nhật II Mùa Vọng: Hãy dọn đường.

“Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước Con, để dọn đường cho Con đến”. (Mc 1,2) Nhìn vào thực […]
01/12/2017

Chúa Nhật I Mùa Vọng: “Lạy Chúa, xin nghiêng trời ngự xuống!”

Vậy là một Mùa Vọng nữa lại về, và một năm Phụng Vụ mới được bắt đầu. Mùa của chờ […]
Liên hệ