23/01/2020

Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất 23/1/2020

23/1/2020 Lòng hiếu khách: Chứng tá nhân đạo hiếm có Cv 28, 2-7 “Dân địa phương đối xử với chúng […]
21/01/2020

Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất – 22/1/2020

22/1/2020 Sức mạnh: Bẻ bánh cho cuộc hành trình Cv 27, 35-36 “Nói thế rồi, ông Phaolô cầm lấy bánh, […]
20/01/2020

Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất – 21/1/2020

21/1/2020 Tin tưởng: nơi Thiên Chúa Cv 27, 25 “Vì thế, thưa các bạn, hãy can đảm lên! Tôi tin […]
19/01/2020

Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất – 20/1/2020

20/1/2020 Hy vọng: Giữ vững lòng can đảm Cv 27, 22 “Nhưng giờ đây tôi khuyên các bạn cứ can […]
Liên hệ