-->
20/01/2020

Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất – 21/1/2020

21/1/2020 Tin tưởng: nơi Thiên Chúa Cv 27, 25 “Vì thế, thưa các bạn, hãy can đảm lên! Tôi tin […]
19/01/2020

Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất – 20/1/2020

20/1/2020 Hy vọng: Giữ vững lòng can đảm Cv 27, 22 “Nhưng giờ đây tôi khuyên các bạn cứ can […]
18/01/2020

Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất 19/1/2020

19/1/2020 Soi sáng: Tìm kiếm và chiếu tỏa ánh sáng của Đức Kitô Cv 27,20 “Đã từ nhiều ngày, chẳng […]
18/01/2020

TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT 2020

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta khai mạc Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu […]
Liên hệ