02/04/2011

Nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời là ai ?

Chúng tôi là những người nữ của niềm tin sống tinh thần chiêm niệm và hoạt động. Là những người […]
31/03/2011

Những phương châm của chúng ta.

« Nguyện Nước Cha trị đến » và « Này con đây, xin hãy sai con ! » là hai […]
31/03/2011

Nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời – Họ là ai?

CHÚNG TA là : Những người nữ của niềm tin, sống chiêm niệm và hoạt động Được dẫn dắt bởi […]
Liên hệ