21/01/2020

Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất – 22/1/2020

22/1/2020 Sức mạnh: Bẻ bánh cho cuộc hành trình Cv 27, 35-36 “Nói thế rồi, ông Phaolô cầm lấy bánh, […]
20/01/2020

Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất – 21/1/2020

21/1/2020 Tin tưởng: nơi Thiên Chúa Cv 27, 25 “Vì thế, thưa các bạn, hãy can đảm lên! Tôi tin […]
19/01/2020

Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất – 20/1/2020

20/1/2020 Hy vọng: Giữ vững lòng can đảm Cv 27, 22 “Nhưng giờ đây tôi khuyên các bạn cứ can […]
18/01/2020

Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất 19/1/2020

19/1/2020 Soi sáng: Tìm kiếm và chiếu tỏa ánh sáng của Đức Kitô Cv 27,20 “Đã từ nhiều ngày, chẳng […]
Liên hệ